Regulamin

Regulamin  

Korzystanie z noclegu w Dworku Bogdanka jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego Regulaminu.

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1.  Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Dworku Bogdanka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę przedpłaty lub całej należności za pobyt w Dworku. Dokonując powyższych czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Dworku Bogdanka.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu u Gospodarzy Dworku Bogdanka oraz w każdym pokoju gościnnym przeznaczonym do wynajęcia.

 

§2 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie Gospodarzowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu zanotowania niezbędnych danych osobowych Gościa.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Dworku Bogdanka mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00 po wcześniejszym ustaleniu niniejszego faktu z Gospodarzem.
 4. Dworek Bogdanka może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Dworku Bogdanka lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 5. Rezerwacja zostanie potwierdzona po wpłacie 50% jej wartości na konto w ciągu 1 dnia od dokonania rezerwacji. W przypadku krótkiego terminu realizacji usługi noclegowej warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata 100% jej wartości w dniu dokonania rezerwacji. Uiszczona wpłata nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Dworek Bogdanka nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.  

 

§3 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić Gospodarzowi jak najszybciej. Dworek Bogdanka, w miarę możliwości uwzględnia życzenie Gościa za dopłatą (50zł za każdą rozpoczętą godzinę).
 4. W Dworku Bogdanka obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§4 USŁUGI

 1. Dworek Bogdanka świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Gospodarza, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Dworek Bogdanka ma obowiązek zapewnić Gościom:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

– Goście mogą zamówić śniadanie za dodatkową opłatą o ile w danym dniu jest taka możliwość.

 1. Goście mogą korzystać w posiłków przygotowywanych przez gospodarzy pod warunkiem zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji i wniesieniu ustalonych opłat za wyżywienie.
 2. Dodatkowo na życzenie Gościa, Dworek Bogdanka świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, wynajmem urządzeń pływających, czy z zakupem zezwoleń na połów ryb w okolicy

– budzenie o wyznaczonej godzinie,

 1. Dworek Bogdanka udostępnia Gościom odpłatnie niestrzeżony parking.
 2. Na terenie Dworku jest dostępny radiowy Internet – WiFi.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Dworku Bogdanka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Dworku Bogdanka, powstałe z jego winy.  
 3. Goście powinni niezwłocznie powiadomić gospodarzy o powstaniu lub zauważeniu szkody w Dworku.
 4. Goście otrzymują do swojej dyspozycji klucze od swoich pokoi oraz piloty od bramy wjazdowej, które są zobowiązani zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie klucza do pokoju powoduje obowiązek zapłaty w kwocie 100 PLN, natomiast zagubienie lub zniszczenie pilota do bramy – zapłaty w kwocie 150 zł.
 5. Goście opuszczający pokój zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Dworek Bogdanka może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Dworku Bogdanka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.  

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DWORKU BOGDANKA

 1. Dworek Bogdanka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Dworek Bogdanka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem obiektu.

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną na życzenie Gościa odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

§8 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Gospodarz.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Dworek Bogdanka nie akceptuje obecności zwierząt domowych na terenie obiektu.
 2. W Dworku Bogdanka i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. Goście zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż. na terenie Dworku, a w szczególności nie używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych ( w tym grzałek, czajników elektrycznych, żelazek i innych podobnych urządzeń mogących powodować zagrożenie ) nie będących na wyposażeniu oraz rozpalania ogniska (grilla) wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez gospodarzy.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Dworek Bogdanka, Trzebin 37, 78-630 Człopa –  dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Dworek Bogdanka. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Dworku Bogdanka.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w  wyposażeniu pokoi hotelowych.

 

Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu oraz pobytu w Dworku i proszą zacnych Gości o jego przestrzeganie.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku w Dworku Bogdanka.